[OBPv3.1.0-createConsentSms, OBPv3.1.0-answerConsentChallenge, OBPv4.0.0-updateConsentStatus, OBPv3.1.0-createConsentEmail, OBPv4.0.0-addConsentUser, OBPv4.0.0-getConsents, OBPv3.1.0-revokeConsent, OBPv4.0.0-getConsentInfos]