[OBPv4.0.0-getDynamicEndpoints, OBPv4.0.0-deleteDynamicEndpoint, OBPv4.0.0-createDynamicEndpoint, OBPv4.0.0-createBankLevelDynamicEndpoint, OBPv4.0.0-getMyDynamicEndpoints, OBPv4.0.0-updateDynamicEndpointHost, OBPv4.0.0-getBankLevelDynamicEndpoints, OBPv4.0.0-getDynamicEndpoint, OBPv4.0.0-updateBankLevelDynamicEndpointHost, OBPv4.0.0-deleteMyDynamicEndpoint, OBPv4.0.0-getBankLevelDynamicEndpoint, OBPv4.0.0-deleteBankLevelDynamicEndpoint]