[OBPv4.0.0-deleteJsonSchemaValidation, OBPv4.0.0-updateJsonSchemaValidation, OBPv4.0.0-getAllJsonSchemaValidationsPublic, OBPv4.0.0-createJsonSchemaValidation, OBPv4.0.0-getJsonSchemaValidation, OBPv4.0.0-getAllJsonSchemaValidations]