[OBPv4.0.0-dynamicEntity_deleteFishPort, OBPv4.0.0-dynamicEntity_getFishPortList, OBPv4.0.0-dynamicEntity_createFishPort, OBPv4.0.0-dynamicEntity_updateFishPort, OBPv4.0.0-dynamicEntity_getSingleFishPort]