[OBPv3.1.0-addCardForBank, OBPv3.1.0-updatedCardForBank, OBPv3.1.0-deleteCardForBank, OBPv3.1.0-getStatusOfCreditCardOrder, OBPv4.0.0-getCardAttributeDefinition, OBPv4.0.0-deleteCardAttributeDefinition, OBPv3.1.0-getCardsForBank, OBPv1.3.0-getCards, OBPv3.1.0-createCardAttribute, OBPv3.1.0-getCardForBank, OBPv4.0.0-createOrUpdateCardAttributeDefinition, OBPv3.1.0-updateCardAttribute]